Літаратура і мастацтва

Газета “Літаратура і мастацтва”

Выходзіць з 1932 года. У 1982 годзе газета ўзнагароджана ордэнам Дружбы народаў.

Цяперашнія заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, грамадскае аб’яднанне “Саюз пісьменнікаў Беларусі”, рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом “Звязда”».

Намеснік дырэктара – галоўны рэдактар Аляксей Іванавіч Чарота.

Адрас рэдакцыі: Юрыдычны адрас: 220013, Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.Адрас для карэспандэнцыі: 220034, Мінск, вул. Захарава, 19

Е-mail: lim_new@mail.ru

Тэлефоны: галоўны рэдактар — 325-85-25; намеснік галоўнага рэдактара — 377-99-73; адказны сакратар — 377-99-73; аддзел крытыкі і бібліяграфіі — 317-20-98; аддзел прозы і паэзіі — 317-20-98; аддзел мастацтва — 377-99-73; аддзел «Кніжны свет» — 317-20-98; 

Публікацыі з газеты і электронныя версіі нумароў з’яўляюцца на сайце “Звязды”.